J. Læringsopfattelser

Læringsopfattelser er afhængige af, hvorvidt lærer og elev tilstræber lighed mellem hinanden eller omvendt, om læringsformen bygger på en hierarkisk relation, hvor læreren står i en højere position end eleven.

Læs her om teori bag brug af idealtyper.

Vægt på ligehed mellem elev og lærer (A)

Vægt på at lærer står i hirakisk højere position end elev (B)

Vægt på indre styring – læring/regulering af elev ved at inddrage eleven selv Vægt på ydre styring – læring/regulering af elev via ydre forhold
Elevens egen motivation er vigtig, - heraf kommer diskussioner ml. elev og lærer, at give barnet skyldfølelse, aftaler, forklaringer og argumentation, frem for klar besked: ”Sådan er det!” Ydre motivation er vigtig, - heraf f.eks. belønninger, evalueringer, straf, sanktioner, klare for- og påbud.
Vægt på læring via interaktive processer, - f.eks. via gruppearbejde, regulering via aftaler, at inddrage elevens egne forudsætninger, perspektiv og baggrund, dialog/diskussion, problemløsning og problemformuleringer som del af undervisningsform. Vægt på læring som envejs-proces, - f.eks. evalueringer, straf/restriktioner, via lærer som positiv rollemodel, iagttagelse, lytte, adlyde, udenadslære osv.
Elev udvikler især selvstændighed, at tage initiativ, at bruge egen fantasi/ideer/kreativitet, evne til selv at omsætte teori til praksis. Elev udvikler især respekt for autoriteter, disciplin, at tilsidesætte sig selv, god til pligtopfyldelse, at huske/lære udenad. ansvar for andre.
Vægt på dannelsesaspekter Vægt på mere konkrete og målbare videnskompetencer

 

Det er vigtigt at skelne mellem ligestilling og ligeværd

Spørgsmålet om ligestilling versus hierarkisk stilling handler udelukkende om, hvilken position og rollefordeling, der eksisterer mellem menneskene, men ikke om hvilket værd og respekt, vi som mennesker møder hinanden med.

Relationer mellem mennesker kan sagtens være uden ligeværd, selv om vi opfatter os selv som ligestillede. Relationer, der baserer sig på en hierarkisk rollefordeling, kan sagtens bygge på ligeværd og respekt, selv om personerne ikke er ligestillede.

Evnen til at møde hinanden med ligeværd og respekt har ikke nogen direkte sammenhæng med, hvilken position der eksister mellem os (lige eller ulige). Det handler om vores menneskelige og personlige kvalifikationer – evnen til at ikke at føle bedreværd eller mindreværd.

 

Kilden til skemaet over Læringsopfattelser

Skemaet er udviklet af Karen Nørskov, dels med støtte fra forskellig litteratur (Sommer, 1996; Khader, 2002; Hedegård Nielsen, Børn og Unge 2003), dels på baggrund af egne erfaringer og observationer som leder af en flerkulturel børnehave, kvalitative interviews med forældre med en anden etnisk baggrund (Nørskov, 2003, upubliceret) samt øvrig interkulturel virke gennem 18 år. Skemaet er ikke forskningsbaseret.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55