E. Boform

Boform har betydning for, hvilke virkelighedsforståelser vi udvikler. Hvor permanente er vores boform? Er boformen skiftende, vil det afføde helt andre livsbetingelser og derfor også andre værdier, end hvis man er fastboende.
 

Livet som fastboende (A)

Livet med skiftende bopæl (nomade) (B)

Indadtil er det enkelte menneske fri og forholdsvis uafhængig af sin familie og slægt Indadtil har mennesket stor afhængighed i forhold til familien og slægt
Udadtil er mennesket afhængig af andre i forhold til dets arbejde for stat og offentlig administration Udadtil har mennesket stor frihed og uafhængighed af andre
Det er et komplekst samfund Det er et enkelt samfund
Materielle værdier har stor betydning for livet Materielle værdier har mindre betydning
Statsapparatet tilstræbes at være styret uafhængigt af slægt og personlige relationer Slægten varetager bedst den enkeltes interesser. Staten har ingen (el. lidt) betydning for det enkelte menneske
Det enkelte menneskes liv er ikke styret af naturen og årstidernes skiften Livet er styret af naturen, dyrene og årstidernes skiften
Skriftlighed er vigtig Mundtlig overlevering er vigtig.
 

Kilden til skema over Boform

Karen Nørskov (1999) har opstillet nogle idealtypiske værdier for forskelle mellem livsbetingelserne for en nomade og en fastboende og dernæst udledt de bagvedliggende grundlæggende værdier. Dette er sket ved at sammenligne livsbetingelser for en fastboende i DK og en nomadelignende tilværelse i Somalia. Skemaet er ikke forskningsbaseret.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55